Sản phẩm

Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Thi đua Khen thưởng

Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Thi đua khen thưởng đáp ứng trong quản lý công tác thi đua khen thưởng và hình thành cơ sở dữ liệu để phục vụ báo cáo thống kê, tra cứu.

Hệ thống xây dựng quy trình Trình khen thưởng và theo dõi kết quả khen thưởng, hỗ trợ hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng.

Phạm vi triển khai: Ban thi đua khen thưởng tỉnh/thành phố ( Sở Nội vụ ), Ban thi đua các khối cơ quan cấp tỉnh, Ban thi đua cấp huyện

Chức năng chính của hệ thống:

+ Quản lý tờ trình

+ Quản lý Khen thưởng

+ Quản lý Khen thưởng kháng chiến

+ Thư viện

+ Tra cứu tìm kiếm

+ Báo cáo - Thống kê

+ Quản lý Danh mục

+ Quản trị hệ thống

Sản phẩm khác