Demo - Tài liệu

Hệ thống Một cửa điện tử

Tài liệu giới thiệu

Link dùng thử sản phẩm

STT

Tài khoản

Mật khẩu

Vai trò

1 namdh 1 Cán bộ Một cửa
2 tienlq 1 Chủ tịch
3 hann 1 Trưởng phòng
4 hoangtv 1 Chuyên viên
5 daomt 1 Chuyên viên

Hướng dẫn sử dụng

1. Tài liệu dành cho vai trò Cán bộ Một cửa

2. Tài liệu dành cho vai trò Lãnh đạo

3. Tài liệu dành cho vai trò Chuyên viên

4. Tài liệu dành cho vai trò Quản trị

Sản phẩm khác